Extreme Weather. Extreme Denial. Extreme Politics.